STADGAR

Antagna och fastställda vid årsmötet den 12 februari 2016 i Stockholm. Dessa stadgar ersätter i sin helhet samtliga tidigare antagna stadgar.

§ 1. Trossamfundets beteckning

 1. Trossamfunds namn är Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkans Samfund i Sverige (här i fortsättningen ”Samfund”).
 2. Samfundet står under den heliga synoden under ledning av Hans Helighet Patriarken i den Eritreanska huvudkyrkan i huvudstaden Asmara, Eritrea. Samfundet står under och följer Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkans stadgar som på Geez-språket också kallas för ”QALL AWADI” baserad i Asmara, Eritrea.
 3. Samfundet är en central  verksamhet/nationellt samfund/ av Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkor/lokala församlingar/ i Sverige och följer/arbetar i enlighet med samfundets Stadgar.

§ 2. Symbol

Symbolen består av den officiella eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkans symbol och består av bland annat Kors och Bibeln enligt bilden ovan.

§ 3. Samfundet syfte

 1. Verka för sina medlemmars andliga och kulturella utveckling och arbeta för och gagna intresset av alla medlemmar som huvudsakligen består av svensk-eritreaner som innefattas i Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkor/lokala  församlingar/ i Sverige och som följer samfundets stadgar
 2. Att skapa en enhetlig och effektiv samarbetsplan med Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkan som styrs ifrån Eritrea och biskopen i Europa
 3. Att tillvarata och värna om intresset av Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkor/ lokala församlingar/ i Sverige.
 4. Att förena och organisera alla troende eritreaner i Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan i Sverige inom en gemensam rörelse inriktad på ett allmänkyrklig samverkan.
 5. Att kontakt och samverkan med Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund förstärks och således integrera med det svenska samhället
 6. Att bedriva och understödja kyrkliga- och kulturella tjänster till vuxna, ungdomar och barn genom Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkor/lokala församlingar/ i Sverige
 7. Att främja kyrkliga tjänster till svensk-eritreaner som finns i Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkor/lokala församlingar/ i Sverige
 8. Att jobba & sträva för att skaffa egna kyrkolokaler till Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkor/lokala församlingar/ i Sverige
 9. Att arbeta för solidaritet och samarbete med andra ortodoxa kyrkor och kristna troende i Sverige.
 10. Att arbeta för solidaritet och samarbete med andra religiösa troende i Sverige med respekt och tolerans.
 11. Att samarbeta med myndigheter och andra trossamfund i Sverige.
 12. Att stödja ny etablerade eritreanska ortodoxa kyrkoförsamlingar med att rekrytera präster och diakoner samt skaffa till sig böcker och kyrkliga utrustningar.

§ 4 Medlemskap

 1. Varje församling av Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkan/ lokala församlingar i Sverige och som följer Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkans samfund i Sveriges stadgar kan bli medlem.
  2. Varje församlingsmedlem kan bli medlem så länge han/hon  respekterar kyrkans stadgar som på GEEZ språket kallas för” KALL-AWADI”
  3. Medlemskap söks skriftligt till Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkans samfund i Sveriges styrelse eller lokala församlingsstyrelser.
  4. Medlemskap kan dras tillbaka av styrelsen om inte stadgan och reglerna följs upp.
  5. Medlem eller styrelsemedlem som verkat i strid med stadgarna, eller framfört uppfattningar som står i strid med stadgarna, eller på annat sätt verkat så att samfundet riskerar att skadas, kan begäras uteslutna. Om det uppdagas att en medlem inte uppfyller kraven ska denne uteslutas. Innan styrelsen fattar beslut om uteslutning ska den som riskerar att bli utesluten ges tillfälle att yttra sig. Uteslutning beslutas av styrelsen.
  6. Medlemmar är skyldiga att avlägga medlemsavgift och följa beslut som fattas av rådet och årstinget. Vidare är medlemmar skyldiga att utöva av seden på ett sätt som inte står i strid med samfundet stadgar.
  7. Alla kommittéer och de olika kyrkans organ som är verksamma i kyrkans verksamhet rapporterar till församlingens styrelse.
  8. Inga egna ekonomiska eller avvikande religiösa verksamhet annat än församlingens får bedrivas. De som ertappas med detta och följaktligen bryter med stadgarna ska vara ansvariga för sina handlingar och ställs till svars.
  9. Varje medlem, lokal församling eller grupper som håller Gudstjänst av Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkor/lokala församlingar/ i Sverige som går emot Eritreanska Ortodoxa Kyrkan i Sveriges stadgar eller bedriver aktiviteter mot samfundets stadgar kan uteslutas efter samtal med och beslut av Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkans samfund i Sveriges styrelse.

§ 5. Medlemmarnas skyldigheter

 1. Alla Församlingarnas medlemmar som har fyllt 18 år har skyldighet att betala medlemsavgift i god tid till sina  församlingar i enlighet med årsmötets beslut.
 2. Alla församlingarnas medlemmar måste respektera kyrkans regler och leva upp till stadgarna.
 3. Församlingar erlägger en årlig medlemsavgift till Eritreanska Ortodoxa Kyrkan i Sverige-vars storlek bestäms av Eritreanska Ortodoxa Kyrkan i Sveriges – årsmötet.
 4. Vidare skall medlemmen godta och därmed förbinda sig att följa dessa stadgar samt beslut tagna vid församlingens beslutmässiga möten.

§ 6. Medlemmarnas rättigheter

 1. Alla Församlingarnas medlemmar har rätt att fritt uttrycka sin mening angående kyrkans verksamhet.
 2. Alla Församlingarnas medlemmar har rätt att begära förklaring i verksamheten.
 3. Alla Församlingarnas medlemmar som har fyllt 18 år har rätt att välja eller bli vald till föreningens styrelse.
 4. Alla Församlingarnas medlemmar har rätt att få del av alla sorts kyrkotjänster. T.ex. dop, vigsel förrättning.

§7. Utträde och uteslutning

1. Medlemmar har rätt att efter anmälan utträda ur församlingen eller samfundet.
2. Utebliven betalning av medlemsavgifter ett år från förfallodagen kan bli föremål för granskning av styrelsen som kan leda till uteslutning ur församlingen och därmed trossamfundet.
3. Brott mot kyrkans läror och stadgar kan leda till uteslutning från församlingen efterstyrelsens granskning.

§ 9. Årsmöte

 1. Årsmöte hålls vartannat år före april månads utgång.
 2. Årsmötet har den högsta beslutande rätt och det består av alla medlemmar inkallade enligt reglerna.
 3. Årsmötets plats och tid tillkännages medlemmarna en månad innan. Kallelsen skickas genom brev och via andra medium.
 4. Deltagarna vid årsmötet är representanter från  medlemsförsamlingarna, styrelsen, revisorer och valberedningen.
 5. För att få delta i årsmötet och representera en medlemsförsamling krävs att medlemmen dels har varit medlem i församling i minst två år och dels betalt sin medlemsavgift senaste sex månader innan årsmötet.
 6. Medlemsförsamlingarna är berättigade att skicka representanter till årsmöte enligt nedan angivet kvotering.
Antal Medlemmar Antal deltagare Antal Medlemmar Antal deltagare
20 – 40 2 541 – 720 10
41 – 601 3 721 – 1080 11
61 – 80 4 1981 – 1620 12
81 -120 5 1621 – 2160 13
121 – 180 6 2160 – 3240 14
181 – 240 7 3241 – 4860 15
241 – 360 8 4861 – 6480 16
361 – 540 9

7. Årsmötet räknas vara giltigt om 50%+1 av medlemmarna är närvarande; i annat fall kallas ett nytt årsmöte inom en månad och då är årsmötet slutgiltigt
8. Årsmötet godkänner styrelsens årsrapport, ekonomirapport, budget, och planer.
Dessutom väljer nya styrelsen.
9. I nöd fall kan styrelsen kalla special möte av alla medlemmar.
10. Medlemmarna har också rätt att begära special/extra möte om minst 2/3 kräver det.
Det krävs 2/3 majoritet av de i årsmötet deltagande medlemmarna för att beslut ska fattas.

§ 8. Samfundets struktur

1. Samfundet består av lokala församlingar som accepterar samfundets stadgar och programförklaring.
2. Samfundet följer föreskrifter från patriarks högkvarter som har sitt säte i Eritreas huvudstad Asmara och Europeiska representationskontoret i Tyskland.
3. Samfundet årsmöte är högsta  beslutande organ.
4. Styrelsen väljs av årsmöte och skall bestå av 5 till 7 ledamöter och 2 suppleanter. 3 av ledamöter tillhör verkställande utskottet. Varje ledamot har en röst.
5. Suppleanterna får rösta om någon av ledamöterna inte är närvarande.
6. Ledamöterna består av en ordförande, administrativ chef, en sekreterare och en kassör,
7. Styrelsens ledamöter får längst mandat för två år i rad, varefter måste minst hälften av styrelseledamöterna lämna plats för ny valda styrelseledamöter och den andra hälften lämnar platsen i nästkommande årsmöte.
8. Årsmötet utser/väljer två revisorer vars uppgift är att granska det ekonomiska arbetet i huvudsak och övriga verksamheten i allmänhet.
9. Styrelsens ledamöter mandat period är två år och en person har rätt att bli omvald maximalt en extra period till. Runt hälften av styrelseledamöterna bör lämna plats för ny valda styrelseledamöter och den andra hälften lämnar platsen i nästkommande årsmöte.
10. All tillgång tillhör samfundet, d.v.s. tillgångar inklusive, finansiella och materiella tillgångar som har inkasserats från de olika aktiviteterna medlemmarna har bedrivit och skänkts av välgörare/de troende som gåvor.

§ 10. Årsmötets arbete

 1. Årsmötet är giltigt endast om § 9 punkter 2-10 uppfyllts
 2. Trossamfunds ordförande öppnar årsmötet och sedan väljs mötets ordförande och övriga mötesfunktioner och årsmötet beslutar om mötets: Ordförande, förvaltningsansvarig, Sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare
 3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsen presenterar samfundets verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för de två åren som gått.
 6. Revisionsberättelsen presenteras.
 7. Stadgeändringar och årsavgiften för medlemsförsamlingarna beslutas av årsmötet
 8. Behandling av styrelsens förslag och motioner som har kommit in minst en månad innan årsmötet.
 9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- redogörelseåret.
 10. Valberedningen presenterar sitt förslag till nya ledamöter, suppleanter i styrelsen och revisorer

§ 12. Styrelses verkställande utskott/arbete

 1. Mellan styrelsens sammanträde leder utskottet det löpande arbetet.
 2. Verkställande utskottet består av ordförande, sekreterare och kassör i styrelse.

§ 11. Styrelse

 1. Har alla beslutande rätt under året upp till nästa årsmöte.
 2. Har huvud ansvaret att leda samfundet och främja kyrkotjänster, och att rekrytera nya medlemmar till föreningar/ församlingar.
 3. Har ansvar för förbättring av samfundets ekonomi och resurser.
 4. Har ansvar att budgetera likvida medel för de olika aktiviteter som bedrivs av kyrkans olika organ. Under verksamhetsåret kan styrelsen efter begäran revidera, bevilja eller justera eller avslå ansökan av dessa medel.
 5. Har ansvar att samordna, dokumentera och arkivera samfunds aktiviteter.
 6. Har ansvar att förbereda årsrapport, ekonomirapport m.m. på årsmötet.
 7. Har ansvar att samordna och rapportera till årsmötet.
 8. Alla styrelsemedlemmar arbetar ideellt och får ingen ersättning förutom för tjänsteresor.
 9. För att styrelsen ska fatta ett beslut fordras det att 50 procent av styrelsemedlemmarna är närvarande. Det krävs trefjärdedels 2/3 majoritet av de i mötena närvarande styrelsemedlemmarna för att beslutet skall vara godkänd.
 10. Om inte styrelsen är funktionell eller beslutsför pga. att de ordinära medlemmarna inte är fullgör sitt åtagande, då ska revisorerna eller Ledamöten tillkalla extraårsmöte.

§ 15. Sekreterare

 1. Samordnar styrelsens och kyrkopersonalens arbeten.
 2. Har huvud ansvaret av registrering, dokumentering och arkivering.
 3. Har ansvaret att skicka kallelse till styrelsemötena och årsmötet.
 4. Skriver dagordning, protokoll och överenskommelser.

§16. Kassör

 1. Har huvudansvaret att sköta ekonomin för Eritreanska Ortodoxa Kyrkan i Sverige.
 2. Kassör sköter om ekonomiskaadministrationen enligt beslut från styrelsen.
 3. Har ansvaret att presentera en ekonomirapport godkända av revisorerna.
 4. Har huvud ansvaret att ge samfundsekonomiskatjänster i samråd med församlings styrelse.
 5. Har rätt för samfundets räkning utföra utbetalningar från postgirot med godkännande av minst ordföranden eller sekreteraren.

§19. Valberedning

 1. Valberedning skall lämna förslag till ny styrelse för kommande år med en geografisk, köns, kompetens och ålderfördelning som speglar medlemmarna i föreningarna.
 2. Valberedning är skyldig att senaste två månader före årsmötet skriva till medlemsförsamlingarna och be dem lämna nomineringsförslag till samfundets kommande ledamöter i styrelsen

§20. Stadgar

 1. De här stadgarna kan förändras eller förnyas på årsmötet
 2. Stadgar är giltigt från och med den dagen den blir godkänd på årsmötet.
 3. Förslag till stadgeändringar skall vara församlingarna tillhanda senaste två månader före årsmöte för att beslut skall kunna fattas vid årsmötet. Ändring av stadgar kan endast göras vid ett årsmöte där och med 2/3 majoritet.

§ 22. Språk

Dessa stadgars officiella språk är Svenska och om denna skulle tolkas annorlunda på andra
språk så är det alltid den svenska versionen som är slutgiltig.
Dessa stadgar som består av 22 paragrafer har i dag enhälligt antagits, 2016-02-13

§ 13. Ordförande

 1. Är församlingens andlige ledare och tillika kyrkans huvud i frånvaro av en biskop.
 2. Leder alla möten och har beslutande/avgörande roll om det blir lika delade röster.
 3. Är samfundets kontaktman och ansvarig för samfundets verksamhet.
 4. Har huvud ansvaret att ge kyrkotjänster i samråd med församlingarnas styrelse.
 5. Är skyldig att arbeta inom ramen för samfundets stadgar och tillgodose de speciella förpliktelserna från det Eritreanska Patriarkiska huvudkontoret i Asmara och huvud Patriarks bransch i Europa.
  6. Kan i samarbete med styrelsen ordna möten och träffar utåt med myndigheter, representanter från andra samfund eller kyrkoföreningar.

§ 14. Förvaltningsansvarig / administrativchef

 1. Administrativchef har övergreppande ansvaret för samfundets administrativa arbete.
 2. Administrativchefen leder den administrativa delen medan ordföranden har övergreppande ansvaret för verksamheten och synnerhet för den religiösa delen.
 3. Administrativchefen jobbar hand i hand med ordföranden och avlastar och representerar kyrkan i ordförandens frånvaro.
 4. Samordnar alla uppdrag av de olika församlingar arbetsgrupper.

§17. Firmatecknare

Samfundets firmatecknare är ordföranden, sekreterare och kassören.

§18. Revisor

 1. Revisorerna skall alltid få fri tillgång till samfunds dokument och har rätt att ge synpunkter på hela samfunds verksamhet inklusive dess olika organ. Alla kyrkans olika organ är redovisningsskyldiga vid revision.
 2. Granskar styrelsens arbete och se till det stor i överensstämmelse med målsättningen.
 3. Granskar protokollet och andra handlingar som beror församlingens verksamhet.
 4. Revisorn ska senaste tre veckor före årsmöte avge sin revisionsberättelse till styrelse.
 5. Kontrollerar och granskar alla församlingsinkomster, utgifter, tillgångar och eventuella skulder.
 6. Kontrollerar de finansiella aktiviteterna, styrelsearbete och rapporterar till årsmöte.
 7. I denna rapport ska de antingen förorda eller yrka på avslag för ansvarsfrihet för den sittande styrelsen.

§ 21. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Om föreningen upplöses ska beslut om föreningens tillgångar fattas av de betalande medlemmarna som har uppfyller villkoret av medlemskapet enligt stadgan.

Beslut om upplösning fattas vid två på varandra följande årsmöten.
– Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen