Eritreanska Santa Maria Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Stockholm

En Kyrkan där stor mängd människor möts och ber tillsammans och utrycker sig den gemensamma kristina ortodoxa tron.

Bakgrund

Den Eritreanska Ortodoxa Kyrkan i Sverige har funnits och varit verksam i nära 30 år.

Till att börja med har vi varit verksamma i Stockholm och Göteborg men med tiden och med det stora inflödet av eritreaner till Sverige, har vi idag flera stadigt växande församlingar runt om i landet. Vi har ca 50 kyrkor som är registrerade i skatteverket och är etableringsbidragstagare av SST och några är på gång. Antal troende, både registrerade medlemmar och de passiva som hör till Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkorna beräknas vara 2000 – 3000.

Dem som besöker kyrkorna aktivt är flera tusen per gudstjänst i de befintliga kyrkorna runt om rikets.

På senaste decenniet har det tillkommit tiotusentals Eritreaner till Sverige. De som har kommit till Sverige på senaste åren har tagit sig till Sverige genom traumatiska förhållanden som saknar motstycke. Det är vid dagsläget ingen som inte känner till de förfärliga båtfärderna via Medelhavet där flera tusen personer drunknat, då de färdas med de överfulla och förfallna båtarna. Enligt olika mediers uppgifter så är ett stort antal av dessa båtflyktingar är Eritreaner.

Den absolute största delen av dessa är kristna och tillhör den ortodoxa kyrkan. De flesta av dem söker sig till våra kyrkor för att söka stöd och tröst från Gud och ifrån Eritreanska församlingarna. Med detta innebär att ESMOTK-Sverige trossamfund har tagit och tar ett stort ansvar för att stödja och trösta de som har vänt sig till kyrkan. Dessutom så har antalen människor som nyttas av kyrkornas-tjänster mångdubblats.

Förutom de nyanlända så har vi under alla åren stått till tjänst med allt vad medlemmarna har efterfrågat av våra kyrkor. Många av de gamla medlemmarna har barn som är födda i Sverige och döpta i våra kyrkor. Nu när de har blivit vuxna och är redo för vigsel så väljer de flesta traditionellt, kyrkligt-vigsel. Och detta är väldigt vanligt i Eritrea såsom i Sverige. Efterfrågan och tryck på en kyrkligt-vigsel är enormt idag. Uppskattningsvis ca 60 personer efterfrågar bara vigsel tjänst, trots knappa resurs har vi sedan länge tagit ansvar och servat folk. Och Trots allt mer ansträngda resurser så har vi kunnat utföra alla tjänster som kyrka kan erbjuda. gudstjänst, dop, begravnings…

Administrativa Hierarkin

Eritreanska Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Stockholm, står under Eritreanska Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Sverige, den i sin tur står under Eritreanska Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Europa och den står under den Eritreanskt Ortodoxa Kyrkan och patriarken som residerar i Asmara. Till sin hjälp har Patriarken den heliga Synodos, som består av kyrkans biskopar i alla Eritreas sex regioner.

ESMOTK-Sthlm medlemmar består huvudsakligen av svensk-eritreaner. Huvudförsamlingarna finns i Stockholm.

ESMOTK-Sthlm består av pastoral- församling, förtroendevalda styrelse (SEBEKA GUBAE), ideella medarbetare och medlemmarna.

 

Gudstjänster och Service

Gudstjänst

Gudstjänsten firas på beAle wold (በዓለ ወልድ) dagar, högtider och varje söndagar.

Söndagens gudstjänst är huvudtjänsten som är viktigaste aktiviteten inom Eritreanska Ortodoxa Tewahdo kyrkan. Under gudstjänsten är det viktigt att följa den ursprungliga ritual ordningen.

Service

I ESMOTK-Sthlm ger vi service såsom

 • Dop,
 • Vigsel,
 • Nattvard (Bröd och Vin utdelas)
 • Bikt
 • Begravning

Samhörighet

Genom att delta i gudstjänst många ut av medlemmarna upplever kyrkans samhörighet och engagerar i aktiviteter som är knuten till ESMOTK-Sthlm.

Alla är välkomna hos oss

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige SEBEKA GUBAE (SG, ሰበኻ ጉባኤ) är de förtroende valda ledamöterna i kyrkoråden), är församlingens högsta beslutande organ. SG har ansvar för att främja församlingens intresse och agera till församlingens positiva utveckling.

Rollfördelningen mellan anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda, och mellan kyrkoherdar och andra arbetsledare är viktigt att tillrättalägga.

Kombinationen av folkligt utvalda ledamöter och prästlig ämbetsförvaltning tillsammans se till att bedriva kyrkans välstånd. När prästämbetet sysslar med Gudstjänst, dop, vigsel, bikt, begravning mm, Administration av ekonomi, kyrkoavgift, fastighetsförvaltning, kontakt med allmänheten, information, webb aktiviteter och annat måste skötas av SEBEKA GUBAE. Alltså kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har ett ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ledningsstruktur:

De förtroendevalda i kyrkofullmäktige är en produkt av demokratin. De väljs och nomineras av församlings valberedning. Medlemmarna utser sin styrelse ledamöter genom val vid årsmöte en gång vart tredje år. Här fattar också beslut som rör bl. a. val av ersättare till församlingens kyrkoråd, val av revisorer, beslut om kyrkoavgift och budget. Samt fastställer resultat och balansräkning.

Alla medlemmarna i ESMOTK-Sthlm och de som har fyllt 18 år har rösträtt. Kyrkofullmäktige sammanträden sker på våren och är öppna för församlingens medlemmar. Sammanträden kungörs minst en vecka innan och meddelande skickas till allmänheten minst två veckor innan årsmötet äger rum.

ESMOTK-Sthlm Kyrkorådet

 

 

 

 

 

 

Kyrkofullmäktige: Består av 7 valda ledamöter och har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet.

Vilka är vi

Förtroendevalda

Ledamöter för mandatperioden 3 år start januari -december. t ex. 2018-2021.

Keshi Daniel Tecle

Keshi Daniel Tecle

Ordförande

Mobil nr. 0700484973

Keshi Asgedom Berhe

Keshi Asgedom Berhe

Vice ordförande

Habtemichael AnQexebrhan

Habtemichael AnQexebrhan

Sekreterare

Abraham Tesfai

Abraham Tesfai

Ekonomi och administrationschef

Mergeta Werede Hanns

Mergeta Werede Hanns

Pastoral representant

Michael Ghebrengus

Michael Ghebrengus

Söndagsskolan representant

Diakon Tesfazghi

Diakon Tesfazghi

Suppleant

Arbetsutskottet

Ordförande Keshi Daniel Tecle, Sekreterare Habtemichael AnQexebrhan och Ekonomi administratör Abraham Tesfai

BETEKHNET

Pastorat församlingsråd består av Präster, Mergeta och Diakon. De har ansvaret för församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni. Pastoralförsamling väljer en präst (KESHI GEBEZ (KG) tillsammans med sin högrahand WULUD GEBEZ) som har övergripande ansvar, över kyrkans-material. KESHI GEBEZ (KG) ansvarar alla kyrkans rörliga och orörliga tillhörigheter, schemalägger prästerna, anordnar evenemang, mm. Det är ett församlingsliv med ansvarstagande.

Kyrkoherden

Kyrkoherden är chef för alla anställda i en pastoratförsamling

Förhållandet mellan kyrkoherden och övriga i kyrkoråd och församlingsråd ska präglas av ett gemensamt ansvarstagande.

Konfliktvårdarna

Behöver kunna analysera, förstå och hantera disciplinära åtgärder följer ordningsregler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagsskolan

Söndagsskolan

 1. Istället för att fokusera kortsiktigt och fokusera för att släcka branden, släcka symptom… vi jobbar på för att förebygga tro, självförtroendet, kärlek, lugnet inombords på en naturliga väg, innan ungdomarnas hamnar snett.
 2. Ungdomarna måste komma i fokus
 3. Viktigt att vi samordnar verksamheten
 4. Fokusera på att lösa de svårigheterna de står inför

Söndagsskolan och barnet inskolning bedriver sina aktiviteter i Husby fryshuset i detta nu.

Små barn

Söndagsskolan delar ofta in barnen i grupper efter ålder,

Detta är för att kunna ge dem det allra bästa utifrån sin åldersgrupp. En vanlig åldersindelning är 3-7 år och 8-12 år. Barnen sitter i en cirkel på en runt och sjunger sånger

undervisning om bibelns berättelser, pyssel och aktivitet. Ledarna läser olika berättelsen om Bibeln

En viktigt bit är också att visa barnet söndagens gudstjänst.

Smågrupp för att barnen ska få tid att bygga relationer med varandra, ledarna och Gud. Söndagsskolan blir ett viktigt punktmöte för gudstjänst på barnens villkor och nivå.

Ge barnet tid för att träna sitt moderspråk.

Aktiviteter

Aktiviteter upplägget för en samling varierar där på Storsamling presenteras dagens tema:

 • Bön i en mini gudstjänstaktig
 • Sångkör = Sjunger några sånger tillsammans
 • Bibelläsning
 • Grupp möte för att bygga upp relationen med varandra
 • Fika och annat gemenskap aktiviteter
 • Drama träning pjäsläsningar ur bibelberättelser (kan handla om avundsjuka, vänskap, rädsla, tro och bön)
 • Öppen gemenskap öppnar för en god relation mellan ungdomarna och dess ledare
 • Ge tid för att be
 • Förstärk sin gemenskap känsla, trygghet, delaktighet, mm

 

Övriga medarbetare

Ideella medarbetare

Ideellt engagemang är en frivillig och fritidssysselsättning.

Ideella medarbetarna, är en viktig resurs i församlingen. Församlingen organisera frivilliga medarbetarna att arbeta därmed uppmana delaktigheten, engagemang genom att inkludera, inspirera och involvera de i verksamheten. De som vill göra insatts bör finnas en plattform för en volontäruppdrag.

Samarbetspartner

 • Svenska kyrka
 • Syriska Kyrka (Mor Johannes kyrka i Märsta)
 • Etiopiska kyrka
 • SST
 • Bilda

Samarbete

Vi har jobbat på för att ändra egenskaper/ beteende för att våga röra oss mera utåt därmed skapa bra relationer med omvärlden Vi jobbar för ett bra samverkan med vidgade vyer.

Vår relation med andra församlingar och organisationer är baserad på ett ömsesidigt samarbete, varandras respekt och uppskattning. Vi tar sakta men säkert bort all tröskeln som fanns på plats och vi är på förändra bättring väg.

Vi har numera arbetsgrupp som jobbar med tydliga mål. Vi har vidtagit åtgärder som kan trappas upp vår relationer med omvärlden och koordinerat någorlunda bra samarbetet med andra församlingar och organisationer för att ha en hållbara relationer. Vi inser fördelen av att jobba målmedvetet för skapa trygghet och för att kunna dela upp kunskaper.

Viktigt med relationsbyggande, ömsesidig förståelse och empati.